سنگ های ساختمان

هنوز تئوري كاملي براي اختلاف تشكيلات ساختماني سنگ ها داده نشده است.سنگ ها عهده دار تركيب پوشش پوسته كره زمين بوده اند. تعيير حالت سنگ ها ديناميك ناميده مي شود. قسمتي شيمي پوشش است. توسعه شيمي تجزيه اي ساختار مصنوعي بي اندازه رشد سنگ شناسي موثر بوده است.نزديك شدن شيمي- فيزيك بيكديگر بتشخيص سنگها انتهاب ورده بندي آنها كمك مي‌كند.

هنوز تئوري كاملي براي اختلاف تشكيلات ساختماني سنگ ها داده نشده است.سنگ ها عهده دار تركيب پوشش پوسته كره زمين بوده اند. تعيير حالت سنگ ها ديناميك ناميده مي شود. قسمتي شيمي پوشش است. توسعه شيمي تجزيه اي ساختار مصنوعي بي اندازه رشد سنگ شناسي موثر بوده است.نزديك شدن شيمي- فيزيك بيكديگر بتشخيص سنگها انتهاب ورده بندي آنها كمك مي‌كند.

موارد علمي فوق باعث شده است كمتر ساختمان معاصر بعلت عدم شناخت مصالح سنگي خراب شود. مقاومت سائيدگي سنگ ،ساختمان ميكروسكوپي مخصوص مطالعه سيماي سنگها كمك زيادي براي احداث جاده ساختمان مي‌باشد..

مصالح سنگي ساختمان ها راه ها بكار برده مي شود مثل، شن ماسه رودخانه سنگ معدن گا سرباره هاي كوره بلند ذوب آهن صخره هاي طبيعي‎؛ به صورت توده هاي بزرگ طبيعت وفور وجود دارند تحت تاثير عوامل جوي بصورت ريز قلوه شن ماسه تبديل شده اند. قبل پراكندگي انتخاب پس ستون سد موج شكن بايد نظر مقاومت برابر فشاريخ بندان سايش اطلاعات دقيقي بدست آورد.

زمين شناسان صخره هاي طبيعي سه طبقه آذرين-رسوبي-متامورفيك(دگرگونه) تقسيم كرده اند. امروز ۴۰۰ هزار نوع سنگ دسته بندي شده اند.

سنگها نظر مقاومت نسبت يخ بندان ده درجه (۱۰-۲۰-۲۵-۳۵-۵۰-۱۰۰-۱۵۰-۲۰۰-۳۰۰-۵۰۰) در جه تقسيم مي شود.درجه ۵۰۰ همه مقاومتر است و قبل از مصرف هر سنگ مساله مقاومت در مقابل يخ بندان محلي كنترل مي شود. سنگها نظر مقاومت گروههاي( ۴-۷-۱۰-۱۵-۲۵-۳۵-۵۰-۱۰۰-۱۵۰-۲۰۰-۳۰۰-۴۰۰-۵۰۰) kg/cm2 تقسيم شده اند.

سنگهاي آذرين

اين سنگها بصورت كريستال سرد شدن توده مذاب آتشفشانها (ماگما) بوجود آمده اند سه گروه اسيدي، نيم اسيدي روشن ۶۶%-۵۵% سيليس آذرين بازي تيره رنگ كوارتز آزاد ۵۵% سيليس دارند تقسيم مي شود.اين سنگها مقاومت كلي بالايي دارند.

سنگهاي رسوبي

اين سنگها رسوب ذرات حاصل تجزيه صخره هاي مانده درياها اقيانوس ها بقاياي معدني موجودات دريايي كريستاليزه شدن مواد معدني محلول مذاب بدست مي آينداغلب مقاومت ضعيفي دارند.

سنگهاي رسوبي توجه موادي دارند سه گروه تقسيم مي شوند:

۱-سنگها آهكي( مثل گچ، سنگ آهك، دولوميت غيره)

۲-سنگهاي سيليسي (ماسه سنگ، سنگ چخماق غيره)

۳-سنگهاي رسي(سنگهاي رسي و شيل)

بديهي است هر يك اين سه رديف هم مثلا ۱،۲ ماسه آهكي تشكيل مي‌دهند.

سنگهاي دگرگوني

دگرگوني سنگهاي آذرين رسوبي تحت عوامل جوي، حرارتهاي زياد، فشار،بافت اصلي رسوبي يا آذرين متفاوت تشكيل شده اند عموما بافت كريستالي دارند.مقاومت اغلب آنها بالاست.

۱-سرباره ها؛بعنوان مواد راهسازي مصرف دارد و در ايران به سيمان اضافه مي كنند ومشابه مواد سنگهاي آذرين هستند. بافت آنها از حالت شيشه اي تا لانه زنبوري متفاوت است.

مواد سرباره درمقايسه با مواد طبيعي يكنواخت ومناسب تر است. بطور كلي سرباره هاي كوره بلند آهن حاصل ذوب مس قلع نيز ميتوان عمليات راهسازي استفاده كرد.

راهسازي ساختمان داخلي سنگ نظر زمين شناسي مورد نظر نبوده مشخصات فيزيكي طبقه مربوطه مهم است. اين كار سرباره ها،سنگهاي مصنوعي مختلفي درست مي كنند مصرف راهسازي سيمان سازي دارد.

۲-گروه بازالت؛ اين سنگ جزء سنگ هاي آذرين بيروني است نوع بازي آن داراي دانه هاي ريز مي‌باشد. سنگ ديوريت نيز گروه بازالت است.

معادن مربوط ۳ كيلومتري رودهن سياه و متراكم است يافت مي شود.دماوند نيز بازالت قهوه وجود دارد.مسير جاده تهران قم اين نوع معادن يافت مي شود.

۳-گروه فلمنت: رنگ آن سفيد تا سياه متغير وزن مخصوص آن كم اغلب بصورت شن ديده مي شود. سنگ چخماق اين گروه مي‌باشد.

۴-گابرو؛سنگهاي آذرين بازيك درشت دانه جزء اين دسته مي‌باشد. فلدسپاتها جز مواد متشكله آنها است. رنگ اين سنگها معمولا تيره بعلت داشتن مواد آهني منگنز، وزن مخصوص بالايي داشته  بدين علت جز مهمترين مصالح راهسازي هستند.

ديوريت بازيك هم جز اين دسته است. گابرو مبارك آباد پلور داراي اليوين ميكاي سياه پيدا مي شوند گابروي كرج پيروكسن دارد كمرت بازيك است.الوند همدان نيز گابرو وجود دارد.

۵-گروه گرانيت؛ جزء سنگ هاي آذرين اسيدي نيم اسيدي دانه دشت مي باشند.مهمترين اجزا متشكله كوارتز بوده، ميكا پيروكسن آمفيبول بافت آنها يافت مي شوند.

۶-گروه گريتستن؛دانه هاي درشت -متوسط، رسوبي سيليسي هستند. توده محكمي دارند وزن مخصوص آنها كمتر از ۸۰/۲ نبوده سنگهاي ماسه سنگ راه سازي استفاده دارند.

۷-گروه هورن فلس؛ خرده سنگهاي دگرگوني ،حرارتي متوسط دانه بوده تيره رنگ هستند.

۸-گروه سنگ آهك؛ سنگهاي رسوبي مثل دولوميت وسنگ مرمر عمدتا كربنات كلسيم منيزيم رنگ روشن دانه هاي ريز هستند داراي وزن مخصوص متوسط مصرف راهسازي دارند.

۹-گروه پرفيري؛ خرده سنگهاي آذرين بيروني اختصاصات آتشفشانهاي قديمي سنگهاي اسيدي نيم اسيدي دانه ريز مي‌باشد گروه گرانيت شباهت دارند.

۱۰-گروه كوارتزي؛ سنگهاي سيليسي -دگرگوني كوارتز تشكيل شده اند.دانه هاي ريز-متوسط دارند، وزن مخصوص متوسط رنگ روشن مصارف راهسازي دارند.

۱۱-گروه شيست؛سنگهاي متورق،كارهاي ساختماني غيرقابل مصرف مي باشند.

تهيه مصالح سنگي

مرغوبيت مصالح مقابل فشار ساييدگي صيقلي شدن،بستگي نوع خواص سنگ داشته طرفي روش تهيه مصالح سنگي مرغوبيت آنها موثر است.

اكثر معادن، يك قشر رويه نامرغوب باران اسيدي خورده وجود دارد بايد بعلت روشن نبودن فصل مشترك قسمت رويي حذف كرد.انفجارات بطور دستي مصالح تكه هاي نامرغوب جدا مي كنند وجود اين مقداري آنها وارد سنگ شكن مي شود.

عبور دادن سرندهاي مخصوص مي شود زوائد حذف كرد رس موجود شست. اندازه دقيق سوراخ هاي سرند جنس لايه بستگي داشته معمولا هر مورد متفاوت است.

مصالح شكسته هم لحاظ استحكام هم مورد خواص فيزيكي بي اندازه اهميت دارند مقابل مصالح مناسب متورق- دراز نبايد مصرف شوند. شكل مصالح شكسته ،طبق مطالعات،جنس سنگ نوع سنگ شكن، مربوط مي شود. چنانچه نسبتها يعني اندازه دانه ها آخرين مرحله شكست بيشتر ۴:۱ نباشد جنس معدن هر چه باشد معمولا شكل مصالح شكسته مشخصات وفق مي‌دهد. مثلا براي تهيه دانه يك اينچ، ۴ اينچ بيشتر ريخته نشود. براي ۸/۳ نبايد بيشتر ½ ۱ اينچ وارد دستگاه كرد. البته نسبت كاهش بعضي معادن مي شود مطالعه تغيير داد.

نوع دانه بندي معمولا بسته كاربرد دارد.عمل اول مصالح شكسته جداگانه كپه مي نمايند اندازه هاي زير مرتب مي كنند

سپس توجه دانه بندي آنها مخلوط مي كنند.

مصالح سه اندازه سنگ شكن خارج مي شوند عبارتند: ريز دانه

۸-۰ ميليمتر متوسط ۱۶-۸-ميليمتر درشت دانه ۲۶-۱۶ ميليمتر،چنانچه اين مصالح كارخانه آسفالت بريزند، بايداندازه سرندهاي كارخانه،بالا پايين، بترتيب :۲۶،۱۶،۸ ميليمتر باشند. البته توجه شرايط كار مي توان اندازه سرند ميانه زيرين تغيير داد.

چنانچه دانه بندي وسط حدود مشخصات فوق بخواهند بكار ببرند عملا تهيه صددرصد دقيق دانه بندي فوق حجم زياد مقدور نيست لذا تجاو ۵% دانه بندي مجاز شناخته شده است.

بديهي است اگر اندازه سرواخ ها سطح سرند مناسب انتخاب شده باشد دانه بندي مورد نظر بدست مي آيد. اگر موارد زير مراعات نشود اشكال ايجاد مي شود:

۱-سرند بالايي پاره شده دانه هاي بزرگ وارد شوند.

۲-سنگ معدن آلوده گل لاي يا قشر سست باشد ريزدانه ها وارد شده دانه بندي هم مي زنند.

۳-چنانچه ارتعاش سرند شيب آن مناسب نباشد مصالح فرصت عبور نداشته خارج مي شوند اين حالت سه صورت پيش مي آيد.

۱-۳- صورتيكه حالت ۳ مربوط سرند فوقاني باشد قسمت عمده مصالح شكسته هدر مي رود بايد دوباره سنگ شكن برگردد.

۲-۳-چنانچه حالت فوق مربوط سرند مياني باشد مقدار زيادي مصالح ريز وارد قسمت متوسط دانه مي شوند دانه بندي هم مي زنند.

۳-۳ چنانچه اين حالت مربوط سرند زير باشد مصالح روي هم جمع شده،مخزن ريز نمي تواند جوابگوي عملكرد كارخانه باشد مرتب بايد صبر نمود مخزن ريزدانه پر شود.

۴-چنانچه مصالح روي سرند ها بيش مقدار ريخته شود عمل سرند اشكال مواجه مي گردد اين حالت ريزدانه ها وارد مخازن مي شوند.

نمونه برداري مصالح سنگي

بايد سعي شود نمونه كليه قسمت هاي برداشته شود يعني:نمونه ،جامعه كلي باشد .توصيه مي شود نمونه ها معادن كپه هاي مصالحي نقاط مختلف برداشت حاصل خوب هم زد چهار قسمت كرده دو قسمت مخلوط كرده برداشت. باز چهار قسمت كرده دو قسمت مقابل برداشت بقيه دور ريخت. اين عمل آزمايشگاه دستگاهي نام Quarter انجام مي‌دهد نمونه ها دو قسمت مساوي تقسيم مي‌كند.

دانه بندي

تعريف دانه بندي مصالح سنگي عبارت است تعيين درصد وزني دانه هاي يك اندازه كل مخلوط نتايج اين كارراهسازي ساختمان كاربرد وسيع دارد.

براي اين كار توسط دستگاه كوارتر ۴ بخش كن مقدار مناسبي مصالح برداشته روي الكها ريخته حدود دو دقيقه بيشتر تكان مي دهند اين الكها بالا پايين درشت- ريز هستند.

طرز عمل

چون براي هر طرح راهسازي نوعي دانه بندي مخصوص احتياج است.ابتدا توجه نوع مشخصات الكهاي مورد نياز بايد مشخص كرده روي هم چيد. بديهي است الكها  بالا- پايين مواد درشت تررد مي‌كند.بعد ۲ دقيقه تكان دادن آنقدر اين عمل ادامه مي دهند تمامي مصالح درجه بندي الك شوند.

وزن دانه هاي انده روي الك تعيين جدولي نظير جدول شماره ۲۹ ثبت مي كنند.

مصالح شستشو داده شده روي الك ۲۰۰ بالاي الك مانده خشك توزين مي كنند تفاوت اين وزن وزن اوليه وزن مواد رد شده ۲۰۰ مي‌باشد.بعد خشك كردن آنها دانه بندي نموده حاصل توزين روش خشك جدول يادداشت مي مي كنند بعد محاسبه دانه بندي مصلاح توزين گزارش مي كنند.

 ساختمان راهسازي موارد زير مصرف دارند:

۱-پي سازي؛

۲-لاشه سازي  كرسي چيني؛

۳-بنا سازي؛

۴-پلاك براي قرنيزديوار سازي داخلي؛

۵-پله سازي؛

۶-قرنيز كتيبه؛

۷-دانه بندي هاي سبك ومتوسط سنگين بتن؛

۸-سنگهاي تركيبي چسبي

تاریخچه سنگ های ساختمانی :

سنگ ساختماني تاريخچه سنگ يكي ابتدايي ترين مصالح ساختماني است انسان براي ساختن ابزار پناهگاهها رفع نياز خود استفاده كرده است .دوره هاي كهن سنگي پارينه سنگي نشان دهنده دوره هايي است آن كاربرد سنگ فلز ديگر مصالح مقدم مي باشد .آثار خانه هاي سنگ چيده شده شمال ايران متعلق ۷۰۰ سال پيش موجود است .ساختمانهاي سنگي سنگ لاشه همراه با ملاتهاي گچ آهك استفاده شده است چنانچه بايد اذعان كرد اگرچه سنگ بعلت سنگيني مشكلات حمل نقل استخراج حدي جاي خود مصالحي نظير آجر داده است اما همچنان اهميت خود.ساختمانهاي سنگين سخت نظير پلها،تونلها بهمن گيرها، ديوارهاي حائل سنگ چين

ها كرسي چين ها غير حفظ كرده است خواص عمومي كاربري سنگها سنگها طور كلي نظر منشاء تشكيل سنگهاي آذرين،رسوبي دگرگون دسته بندي مي كنند .

سنگ تزئيني، سنگي است طبيعي اندازه مشخص انتخاب،تراش برش خورده باشد.معناي وسيع كلمه، اصطلاح سنگ تزئيني شامل سنگهاهر شكل مي باشند بطور مستقيم بعد برش،سائيده شدن صيقل كاري نماهاي داخلي خارجي ساختمانها بكار مي روند.زبان لاتين اين اصطلاح اسامي زير معروف مي باشد.

Facing Stone, Cut Stone, Dimention Stone, Tom Stone, Curb Stone, Decorative Stone, Monumental Stone, Facing Slab, Ornament Stein, Baustein, Lerochesornamentales.

سنگهاي تزئيني نظر سنگ شناسي يكي گروههاي سنگ آذرين،دگرگوني رسوبي اختصاص دارند شامل انواع مرم،مرمرميت،چيني،كنگلومرا، تراورتن، ماسه سنگ، گرانيت، ديوريت، سينيت، گابرو بعضي موارد كم اهميت تر مي باشند.

۱ـ ویژگیهای فیزیکی سنگ های تزئینی

انواع سنگهاي تزئيني حسب خصوصيات فيزيكي خود شناخته مي شوند.اين خصوصيات عمدتاً عبارتند:

● سختي

دامنه سختي سنگهاي تزئيني بسيار زياد است.اين دامنه پائين ترين درجه سختي(تالك) گرفته بالاترين درجه سختي(سنگ گرانيت حتي فولاد نيز سخت تر است) مي رسد. ميزان سختي قيمت تمام شده سنگ موثر است.عموماً‌هر چه سنگ سخت تر باشد، استخراج، برش صيقل كاري قطعات آن ،زمان هزينه بيشتري بر خواهد داشت.

● رنگ

رنگها هر كدام زيبايي جلوه اي خاص اشياء مي دهند مسلماً بشرانتخاب خود، علاوه استحكام، خاصيت سهولت كاربرد،بظاهر امر نيز توجه خاص مبذول مي دارد.ساختمانها بجهت رنگ نماي بيرون آنها،زيبايي شهر مي افزايند.اين خصوص معمولاً رنگهاي روشن رنگهاي تيره كدر برتري دارند. ناگفته نماند رنگ نماي بيرون ساختمانها ناشي نوع مصالح بكار گرفته شده (سنگي غيرسنگي) مي باشد،خود تحت تأثير عوامل جوي قرار دارد. آب باران مي تواند كانيهاي موجود سنگ نماتحت تأثير شيميايي قرار داده رنگ آن تغيير دهد.

● ميزان تخلخل

تخلخل اثر نفوذ آب باران داخل حفره هاي سنگ (اين حفره ها خود غالباً تحت اثر شيميايي محلولهاي طبيعي روي بعضي كانيهاي موجود سنگ بوجود مي آيند)انجماد آن بيشتر مي شود. هواي صفر درجه زمستان،آبی داخل خلل فرج سنگ (بعضاً پشت سنگ نما) نفوذ مي نمايد، منجمد شده موجب مي گردد سنگ تركهاي عمده اي ايجاد گردد.اين تركها مرور زيادتر شده اينكه موجب افتادن تمام قطعه اي سنگ نما مي گردد.

●مقاومت

مقاومت سنگ، تحت تأثير عوامل مختلفي قبيل هوازدگي، سرما، گرما آتش سوزي، دائماً تغيير مي يابد.همچنين عوامل مربوط هوازدگي بعضاً شيميايي مي باشند.اين عوامل مي توانند گازهايي نظير SO2 ،O2 CO2باشند.شهرها حضور چنين گازهايي بوفورهوا وجود دارند.سنگهاي نماي ساختماني بيشتر تحت تأثير آنها مقاومت خود دست مي دهند. برخي عوامل هوازدگي (نظير انجماد ذوب آب داخل حفره هاي سنگ،خاصيت رنگبري اثر گرمايي نور خورشيد) بصورت فيزيكي سنگ تحت تأثير قرار مي دهند.

لازم توضيح مي باشد عوامل هوازدگي شيميايي فيزيكي تواماً عمل مي كنندغالباً سبب تغيير رنگ، شكسته شدن جدا شدن سنگ بنا مي شوند.اضافه مي شود سنگهاي آهكي مناطقي بارندگي زياد بوده گازكربنيك موجود فضا بيش اندازه باشد، براي نماي خارجي ساختمانها چندان مناسب نمي باشد(بويژه انواع تراورتن ها).

“شستوپروف” انواع سنگهاي قابل برش مورد استفاده براي مصارف گوناگون بشرح زير پيشنهاد كرده است:

● سنگ روكار بناها

آهكهاي متراكم، ماسه سنگ، مرمرهاي الوان، توفهاي آتشفشاني، گرانيت، سينيت، ديوريت، لابرادوريت، گابرو، بازالت،ساير سنگهايي كه با شرايط ساختماني سازگاري داشته باشند.

● سنگ مورد استفاده در ديوارها

آهك، دولوميت، ماسه سنگها، سنگ گچ، توفهاي آتشفشاني.

●سنگ نماي داخل بناها

مرمهاي صيقل پذير، سنگ گچ، توف، برش، كنگلومراهاي سيمان كربناتي

سنگهاي مورد استفاده براي مصارف خاص صنعتي بصورت زير تقسيم بندي مي شوند.

●سنگهاي مقاوم مقابل حرارت

سنگ صابون(تالك، تالك شيست)، توف، آندزيت، بازالت، دياباز.

● سنگهاي مقاوم مقابل اسيدها

گرانيت، ديوريت، كوارتزيت، ماسه سنگهاي سيليسي، آندزيت، تراكيت، بازالت، دياباز، فلسيت.

●سنگهاي مقاوم برابر قليائيها

آهكهاي متراكم،دولوميت، منيزيت، ماسه سنگهاي آهكي.

● سنگهاي مورد استفاده براي پله هاي خارجي بناها

مرمر، گرانيت، لابرادوريت.

۲ـ رده بندي علمي انواع سنگهاي تزئيني نما

سنگهاي مناسب جهت توليد سنگ نما تزئيني تحت عناوين كلي زير طبقه بندي مي شوند:

الف ـ سنگهاي رسوبي

● كنگلومراها ماسه سنگها

كنگلومراها صورتيكه بصورت لايه اي ضخيم باشند بطور كامل نيز سيماني شده باشند، امكان دارد بعنوان سنگهاي تزئيني بسيار جالبي مورد استفاده قرار گيرند.صورتيكه عناصر كنگلومراها قطعات آهكي بوده زمينه سيماني آنها نيز آهكي باشد بين رنگ قطعات سيمان زمينه تباين مناسبي وجود داشته باشد، اين گونه كنگلومراها ايده آل تر خواهند بود.صورتيكه عناصر اصلي سنگهاي مزبور داراي كيفيت خواص متفاوت باشند (مثلاً برخي عناصر سيليسي برخي نيز آهكي باشند عناصر سازنده سيليسي زمينه سيمان آهكي باشد)،عمل برش اشكالاتي مواجه خواهد بود.

ماسه سنگها نيزصورتيكه ضخيم لايه باشند عناصر آنها آهكي بوده توسط سيمان آهكي كاملاً يكديگر سيماني شده باشند،احتمالاً بصورت يك سنگ ساختماني قابليت كاربرد دارند.اين چنين سنگهايي بويژه بصورت مالن بكار مي آيند.

● سنگهاي آهكي يا دولوميتي

سنگهاي آهكي عمده سنگهاي ساختماني تزئيني تشكيل مي دهند.خصوصيات بارز آنها بطور خلاصه عبارتند:سختي مناسب، قابليت ساب برش بالا، تنوع رنگها، مقاومت خوب، قابليت استخراج آسان.

● تراورتن(Travertine)

تراورتن ها محصول چشمه هاي آهك ساز قديمي هستند.بين آنها، تراورتن هاي سفيد رگه هاي رنگي خلل فرج يكنواخت داشته باشند،مرغوبيت بيشتري برخوردارند.تراورتن هاي كرم رنگ ناشي وجود رنگينه هاي (Pigmen پراكنده اكسيد آهن متن سنگ مي باشند،( مرغوبيت كمتري برخورداند.تراورتن هاي رنگي بر حسب درصد آلودگي رنگينه هاي اكسيد آهن رنگهاي قرمز، گردويي، ليمويي غيره ديده شوند داراي نقشهايي ناشي اختلاف ميزان آلودگي اكسيدآهن لايه هاي مختلف تراورتن مي باشد، ظاهر بسيار زيبا جذابي دارند. بطور كلي،بازارهاي جهاني، تراورتن هاي رنگي شرايط فعلي داراي قيمت بازار مناسبي مي باشند.تراورتن بدليل داشتن مقاومت قابل قبول، برش

پذيري صيقل پذيري ايده آل، شرايط استخراجايده آل، زيبايي ظاهر، وجود تخلخل جهت چسبيدن كامل به ملات خصوصاً ارزان بودن نسبت ساير سنگها،جمله پرمصرف ترين سنگهاي ساختماني بشمار مي رود.

● مرمر(Marble)

مرمرها نيز نظير تراورتن نتيجه عملكرد چشمه هاي آبگرم آهك ساز، بوجود مي آيند. معمولاً مرمر بصورت لايه هايي ميان لايه هاي تراورتن ديده مي شود.فرايند عملكرد چشمه هاي آبگرم، اگر افت دماي آب كند باشد، آراگونيت اگر افت دما تندي صورت گيرد، تراورتن تشكيل مي گردد.ايران بهسنگي آراگونيت حاصل مي شود، مرمر گفته مي شود نام تجاري انواع رنگي آن انيكس مي باشد. مرمر حاوي رنگهاي سبز، ليمويي، زرد غيره است بعد سايش بصورت يك سنگ تزئيني لوكس جلوه مي كند. *زمينه هاي مصرفي عمده مرمر عبارتند پوشش ديوار سرويسهاي لوكس، دكوراسيون داخلي ساختمان، مجسمه سازي ميزهاي سنگي.

 ايران معادن اسفند تلنگويه سيرجان، ده رستم كرمان، آب باريك، ،زرشهر، عباس آباد جلفا چ