معرفی کلی ترمووود به همراه جزئیات تولید و کار

پیش زمینه: ترمووود محصولیست که توسط یک فرآوری مخصوص حرارتی در کوره تولید میشود که در فنلاند به فن آوری رسیده است تیمار حرارتی چوب . در ۱۹۳۰ بطور علمی توسط Stamm و Haesenدرآلمان و توسط Whiteدر سال ۱۹۴۰ در آمریکا مورد بررسی قرار گرفت . در سال ۱۹۵۰ Germanbavedam و Runkel و Baroمطالعه را ادامه دادند ، آقایان Kollmer و Schaiderدر سال ۱۹۶۰ یافته های خود را چاپ کردند و در ۱۹۷۰ نیز Burmester و Ruscho یافته های خود را چاپ کردند. همچنین مطالعاتی نیز در فنلاند ، فرانسه وهلند در دهه ۱۹۹۰ انجام گردید . اما میتوان گفت جامع ترین و متمرکزترین تحقیقات انجام شده در VTT (مرکز تحقیقات Finish)در فنلاند صورت گرفته است. این آخرین مطالعات نشان میدهد که بهبود حرارتی و روش ترمو تاثیر علمی بر روی ویژگیهای چوب میگذارد. جزییات این تغییرات اساسی خصوصیات را میتوان در فصل دوم این مقاله یافت.

پیش زمینه: ترمووود محصولیست که توسط یک فرآوری مخصوص حرارتی در کوره تولید میشود که در فنلاند به فن آوری رسیده است تیمار حرارتی چوب . در ۱۹۳۰ بطور علمی توسط Stamm و Haesenدرآلمان و توسط Whiteدر سال ۱۹۴۰ در آمریکا مورد بررسی قرار گرفت . در سال ۱۹۵۰ Germanbavedam و Runkel و Baroمطالعه را ادامه دادند ، آقایان Kollmer و Schaiderدر سال ۱۹۶۰ یافته های خود را چاپ کردند و در ۱۹۷۰ نیز Burmester و Ruscho یافته های خود را چاپ کردند. همچنین مطالعاتی نیز در فنلاند ، فرانسه وهلند در دهه ۱۹۹۰ انجام گردید . اما میتوان گفت جامع ترین و متمرکزترین تحقیقات انجام شده در VTT (مرکز تحقیقات Finish)در فنلاند صورت گرفته است. این آخرین مطالعات نشان میدهد که بهبود حرارتی و روش ترمو تاثیر علمی بر روی ویژگیهای چوب میگذارد. جزییات این تغییرات اساسی خصوصیات را میتوان در فصل دوم این مقاله یافت.

معرفی کلی ترمووود به همراه جزئیات تولید و کار

معرفی ترمووود :

پیش زمینه: ترمووود محصولیست که توسط یک فرآوری مخصوص حرارتی در کوره تولید میشود که در فنلاند به فن آوری رسیده است تیمار حرارتی چوب . در ۱۹۳۰ بطور علمی توسط Stamm و Haesenدرآلمان و توسط Whiteدر سال ۱۹۴۰ در آمریکا مورد بررسی قرار گرفت . در سال ۱۹۵۰ Germanbavedam و Runkel و Baroمطالعه را ادامه دادند ، آقایان Kollmer و Schaiderدر سال ۱۹۶۰ یافته های خود را چاپ کردند و در ۱۹۷۰ نیز Burmester و Ruscho یافته های خود را چاپ کردند. همچنین مطالعاتی نیز در فنلاند ، فرانسه وهلند در دهه ۱۹۹۰ انجام گردید . اما میتوان گفت جامع ترین و متمرکزترین تحقیقات انجام شده در VTT (مرکز تحقیقات Finish)در فنلاند صورت گرفته است.

این آخرین مطالعات نشان میدهد که بهبود حرارتی و روش ترمو تاثیر علمی بر روی ویژگیهای چوب میگذارد. جزییات این تغییرات اساسی خصوصیات را میتوان در فصل دوم این مقاله یافت.

ماده چوب آن در دمای حداقل۱۸۰ درجه سلسیوس قرار می گیرد و توسط بخار محافظت می گردد. بخار همچنین سبب ایجادتغییرات شیمیایی در چوب می شود. و در نهایت چوب ترمووود دوستدار محیط زیست تولیدمی شود. رنگ آن تیره تر می شود و نسبت به چوب معمولی ماندگارتر می گردد (در شرایط تغییر رطوبت) و خواص عایق بندی حرارتی آن بهبود می یابد. و همچنین اگر بطور مناسب و کافی در دمای بالا قرار گیرد، پروسه سبب مقاومت در برابر خوردگی می شود.

این چوب ترمووود به سه فاز تولید تقسیم می شود:

فاز ۱) افزایش دما و خشک کردن با استفاده از حرارت و بخار:

دمای کوره بطور ناگهانی به۱۰۰ درجه می رسد سپس دما بطور پایدار تا ۱۳۰ درجه رسیده و نگه داشته می شود در اینحالت خشک کردن آغاز شده و رطوبت چوب به صفر می رسد.

فاز ۲) تیمار حرارتی شدید:

وقتی که دمای زیاد کوره درحال خشک شدن است، دمای درون کوره به سطحی میان ۱۹۰ درجه (برای ترمویِ(Dتا ۲۱۲ درجه (برای ترموی S) بنا به کاربرد نهایی میرسد. هنگامی که هدف تامین شد، دما برای ۲تا ۳ ساعت ثابت میماند.


فاز ۳) خنک کردن و رطوبت دهی:

آخرین مرحله همراه با اسپری کردن آب و پایین آوردن دما است. وقتی دما به ۹۰-۸۰ درجه رسید، رطوبت دهی انجام شده و رطوبت در چوب به بالای ۴% می رسد.

ویژگیهای مهم ترمووود جهت نمای بیرونی:

۲-۱) تعادل رطوبتی: روش ترمووود به کاهش مهمی در مقدار رطوبت منجر میشود. در شرایط مرطوبتر نسبی، تعادل رطوبتی ترمووود میتواند تا ۴۰ درصد پایینتر از چوبهای نرم فرآوری نشده باشد.

۲-۲) پایداری ابعادی: طی روش ترموود پایداری وثبات چوبهای نرم و معمولی مانند کاج و صنوبر به طرز چشمگیری بهبود پیدا میکند.جدول زیر نشانگر حداکثر تورم در عرض تخته ها میان رطوبتهای نسبی ۳۵ تا ۸۵ درصداست: میبینیم که واکشیدگی عرض ترمووود کم میشود.

جدول زیر نشانگر بیشترین واکشیدگی مورد انتظار در عرض بر حسب میلیمتر میباشدهنگامیکه رطوبت از ۳۵ تا ۸۵ درصد افزایش می یابد.

۲-۳) دوام زیستی ترمووودمطابق استاندارد EN 113آزمایش شده و مشاهده گردیده که مقابل حمله قارچها مقاوم است. زمانیکه ترمووود بالای سطح زمین اجرا میشود و طراحی سازه اجازه تهویه خوب هوا را میدهد و آب گرفتگیرخ نمیدهد، ترمووود صنوبر تیمار شده به یک دوام طبیعی می رسد. اما اگر سازه نامناسبطراحی شده باشد به طوریکه نزدیک زمین باشد و سیستم تهویه هوا موجود نباشد و آبگرفتگی اتفاق بیفتد بنابراین حمله قارچها به چوب صورت میگیرد.

مطابق استانداردBS 8417:2003 حداقل شرط مورد نیاز برایدوام طبیعی چوب نما در انگلستان ۳۰ سال میباشد.

۲-۳-۱) طبقه بندی توصیف خطرات:

کلاس خطر ۱- (نازک کاری داخلی): دراین محیط مقدار رطوبت چوب جامد به گونه ایست که احتمال حمله کپکهای سطح چوب و یالکه دار شدن چوب و یا خرابی چوب توسط قارچها قابل اغماض است. (چوب باید در همه قسمتهایش برای همه سالیان استفاده مفیدش حد اکثر رطوبت ۲۰% داشته باشد.) اما بااین حال حمله موریانه ها محتمل هست، هرچندکه تناوب و اهمیت حملات این حشرات به ناحیه جغرافیایی بستگی دارد.

کلاس خطر ۲- (چوبهای سقف،ریسک خیس شدن): در این محیط مقدار رطوبت چوب جامد ازطریق خیس شدن تصادفی و یا تغلیظ در همه و یا در قسمتی از اجزاء، معمولا” از۲۰% تجاوز میکند. پس اجازه حمله به قارچهای مخرب چوب را میدهد. در ضمن برای چوبهایی که در دکوراسیون کاربرد دارند، از بین بردن شکل ظاهری چوب میتواند درنتیجه رشد کپکهای سطح چوب و قارچهای رنگی اتفاق بیفتد.

کلاس خطر ۳- (نمای بیرونی):در این دسته میتوانیم انتظار داشته باشیم که رطوبت موجود در چوب جامد غالب اوقات بالای ۲۰% باشد. بنابراین بیشتر توسط قارچهای مخرب چوب مورد حمله قرار می گیرد.برای چوبهایی که در دکوراسیون کاربرد دارند، از بین بردن شکل ظاهری چوب میتواند درنتیجه رشد کپکهای سطح چوب و قارچهای رنگی اتفاق بیفتد.

کلاس خطر ۴- (نرده های حائل): دراین دسته مقدار رطوبت چوب به صورت همیشگی بالای ۲۰% است و مورد حمله قارچها مخرب چوب قرار میگیرد.

۲-۴) مقاومت در برابر حمله حشرات:

۳ نوع حشره سوراخ کننده چوبی در اروپا میباشند. آزمایشات نشانگر این موضوع است که هر دو نوع ترمووود های S وD دربرابر این حشرات مقاومت خوبی انجام میدهند. حمله موریانه ها در اروپا به ساختمانهافقط از راه زمین انجام میگیرد تا هر جا که ممکن است از مواجهه با نور مستقیم خورشید پرهیز کنند.موریانه ها جهت تغذیه شان هم به به مواد چوبی و هم به مواد سیمانی حمله میکنند. از راههای کنترل این مشکل، نصب غشاء پلی اتیلنی در فنداسیون ساختمان و مهر و موم کردن مسیرهای ورود ساختمان به وسیله محصولات رنگی قیر اندودی هستند. براساس تستها، ترمووود به عنوان نمای ساختمان ریسک حمله موریانه ها را آنچنان ندارد.

۲-۵)شکل ظاهری و آب و هوا:

ترمووود ظاهر جذاب طلایی و قهوه ای دارد. اگر نمای ترمووود بدون هیچ پوششی رها شود، در مدت کوتاهی شروع به خاکستری رنگ شدن میکند ( به دلیل اشعه فرا بنفش). این پدیده میتواند در یک تابستان اتفاق بیفتد. به خصوص در دیوارهای به سمت جنوب، فاصله های کوچکی در سطح چوب به وجود می آیند و رگه های جوان چوب شروع به ناپدید شدن میکنند.

۲-۶)سفتی:

جدول زیر نمایشگر نتایج مقایسه ای چوبهای مختلف متداول در نمای بیرونی است. روش تیمار حرارتی سبب کاهش کوچکی در سفتی Brinellماده می شود. با این حال ترمووودهای صنوبر و سرو قرمز نتایج کاملا” قابل مقایسه باهم دارند.

۲-۷)مقاومت شکاف خوردگی:

در نتیجه پروسه ترمووود،مقاومت شکاف خوردگی ترمووود نسبت به چوب اولیه کم می گردد. نمودار ذیل نمایانگرنتایج چوبهای متفاوت رایج در نمای بیرونی است. . با این حال ترمووود های صنوبر وسرو قرمز نتایج کاملا” قابل مقایسه با هم دارند.

۲-۸)ویژگیهای حرارتی:

آزمایشات ثابت میکنند که رسانایی گرمایی ترمووود تا ۲۰ الی ۲۵ درصد نسبت به چوبهای نرم کوره های خشک عادی کاسته میشود. پس بنابر این اصلاح، ترمووود مزیتهایی دارد هنگامیکه در نماهای بیرونی و داخلی و قابها به کار میروند. نتایج نشان میدهند که رسانایی گرمایی ترمووود λحدود ۰٫۰۹۹ W/(m K)میباشد. این مقدار برای چوب فرآوری نشده ۰٫۱۲w(mk) است.

۲-۹)مقاومت در برابر آتش سوزی:

اثر روش ترمووود بر روی چوبهای نرم در زمینه درجه مقاومت مقابل آتش سوزی آنچنان موثر نیست. ترموود ها درکلاس Dاز نظر مقاومت در برابر آتش قرار میگیرند.

۲-۱۰)انتشار بو:

ترمووود بوی مخصوصی بعلتتغییرات شیمیایی چوب در پروسه حرارتی دارد. این رایحه ممکن است خوشایند نباشد اماتحقیقات نشان می دهد که هیچ ضرری بر روی سلامتی ندارد. TVOC (محتویات ارگانیک مواد) در ترمووود، به علت تغییر طی حرارت، به طور قابلملاحظه ای کمتر از چوب فرآوری نشده است.

۲-۱۱)نشت کردن و تراوش کردن:

چون هیچ ماده ای در پروسه ترمووود اضافه نشده است، بنابراین تراوشات شیمیایی هم اتفاق نخواهد افتاد. به علاوه، به علت اینکه رزین در طی این روش حذف شده است، مشکل نشت کردن رزین از طریق گره ها و درزها نیز وجود نخواهد داشت.

محصولات ترمووود نمای Stora Enso:

۳-۱-۱) نوع محصول:

· لبه های زبانه دار و شیار دار (T+G)

· مقطع shiplaprebated

· ازکنار تراشیده شده، با اره از یک زاویه بریده شده و از ضخیمترین نقطه اندازه گیری شده

۳-۱-۲) نوع سطح:

دو نوع سطح جایگزین در دسترسند:

· سطح مسطح و صاف و نرم تولیدی کارخانه

· سطح چوب مرغوب که اجازه رنگ زنی را میدهد.

۳-۱-۳) ضخامت و عرض واقعی:

اندازه گیریهای واقعی درضخیم ترین و عریض ترین نقطه پروفیل را شرح میدهد.

۳-۱-۴)پوشش سطح واقعی:

مساحت پوشش سطح واقعی را زمانیکه تخته نما برروی دیوار نصب شده باشد شرح میدهد. این مورد شامل گسترش فاصله ایکه ممکن است میان تخته ها باشد نمیشود.

۳-۲) محدوده استاندارد محصولات:

صفحه جزییات محصول که در ضمیمه میباشد را ببینید.

۴) راهنمای طراحی نمای چوبی

بالا و پایین طراحی دیوار :

طراحی گوشه های بیرونی:

طراحی گوشه های داخلی:

۵- برای نماStora Enso راهنمای نصب چوبهای ترمووود

۵-۱) کار با محصول:

برش ترمووود میتواند مانند برش چوبهای دیگر باشد: از ابزار تیز باید استفاده کرد تا بهترین نتیجه را بدهد. هنگام استفاده از اره برقی و یا ابزار برش اتوماتیک در محل کار، توصیه میگردد که ماسک بزنید، زیرا ذرات گردوخاک ترمووود ریزتر از ذرات گرد وخاک چوب معمولیست، تقریبا مشابه ام دی اف یا چوب سخت. این خاک برای افرادی که آسم دارند خطرناک است.

موقع حمل ترمووود نما از برخورد آن و صدمات ناشی از برش و حرکت دادن وسایل جلوگیری کنید. جابجاییهای سنگین میتواند منجر به شکاف و صدمات دیگر به چوب شود

۵-۲) پیشنهادات برای اتصالات :

روشی نصب نما اهمیت دارد. به کار بردن ابزار درست جهت اتصالات، فضای میان اتصالات، و تعداد اتصالات در هر تخته همگی عواملی هستند که بایستی در نظر گرفته شوند. ترمووود نما به گونه ای باید تولید شود که دوایرسالیانه در جهتی قرار بگیردکه صورت داخلی تخته (مغز آن) در معرض آب و هوای سطح نباشد. این مورد برای جلوگیری از احتمال از دست رفتن دوایر سالیانه چوب است. لطفا”شکل زیر را مشاهده نمایید.
ترمووود نما میتواند از طریق چکش و دستگاه فرو کننده میخ و یا تفنگهای میخی هوای فشرده نصب گردد. تفنگهای بادی نتیجه عالی دارند و منجر به شکاف و از هم گسیختگی چوب نمیشوند، چرا که هیچ ضربه سختی به تخته های نما نمیخورد، در صورتیکه در میخ زدن سنتی احتمال ضربه تصادفیبود. هنگام تنظیم فشار تفنگ میخی بادی، به نحوی آنرا تنظیم کنید که سر میخ تراز بشود با سطح نما و یا اندکی حدود ۱ میلیمتر پایین سطح قرار بگیرد. طراحی زیر راببینید.

۵-۳) تعداداتصالات و محل جایگذاری توصیه شده:

تعداد اتصالات در هر تخته به میزان زیادی تحتتاثیر اندازه عرض است. هرچند که داشتن یک اتصال در هر عرض تخته مورد دلخواه است بهویژه وقتی که از میخهای پنهان استفاده میشود، اما معمولا” توصیه میشود کهبرای تخته های عریضتر از ۱۲۵ میلیمتر، ۲ اتصال روی عرض به کار برود. با این حال بهخاطر احتیاجات متفاوت ملی، این موضوع ممکن است که در کشورهای مختلف تفاوت داشته باشد بنابراین استاندارد ملی آن کشور باید مورد پیروی قرار بگیرد. محل قرارگیریمیخ از پایین تخته باید حداقل ۲ برابر و حد اکثر ۳ برابر ضخامت تخته باشد. هنگام نصب قسمت بالای تخته، میخ بایستی در حداقل ۲ برابر و حد اکثر ۳ برابر ضخامت تخته در ضخیمترین نقطه تخته پایین از بالای تخته قرار گیرد.

اهمیت این موضوع اینست که باید رویهم افتادگی کافی میان تخته های کنار هم وجود داشته باشد، ولی پیچها نبایستی انقدر نزدیک به نقطه ای باشند که روی هم افتادگی رخ میدهد. بسیار حیاتیست که اتصالات از میان دو تخته کنار هم رد نشود. یک فاصله خالی کافی میان هر تخته باید ایجاد شود تا اجازه حرکت افقی و مماسی را بدهد و درضمن این فضای خالی موجود باشد تا برای خشک شدن جسم وقتیکه خیس است کمک نماید. فاصله خالی پیشنهادی بین ۲ تا ۳ درصد کل عرض تخته میباشد.

شکل زیر را مشاهده نمایید.

۵-۴) انواع اتصالات:

هنگامیکه ترمووود را نصب میکنید خیلی مهم استکه از استیل ضد زنگ و میخهای گالوانیزه استفاده کنیم. چرا که استفاده از رشته میخهای معمولی و یا منگنه ها سبب زنگ زدن و خرابی کلی اتصالات میشود. جزییات پیشنهاد شده برای اتصالات در زیر می آید:

استانداردبین المللی استیل ضد زنگ باشد. میخهای آهنی ضد زنگ مطابق کد AISI 304

سر میخ خیلی بزرگ نباشد و طراحی آن طوری باشد که به بافت روی سطح چوب صدمه نزند. همینطور نباید میخها را مانند سر پیچ فشار داد.

هنگامی که میخها در محدوده ۱۸ میلیمتری لبه تخته زده میشوند، نباید باعث جدا شدن چوب بشوند.

با طول۳ برابر ضخامت چوبی که۴۰ راجع به طول میخ مثلا” چوب با ضخانت ۲۰ میلیمتری نیاز دارد به یک میخ تطابق با پیشنهادات میلیمتر اجازه نفوذ به درون چوب زیرسازی میدهد. میخ بایستی حلقه دار باشد. TRADA

احتیاج به ۲٫۵ میلیمتر ساق دارند تا خم نگردند. میخهای چکش خوار ضدزنگ که قابلیت خم شدگی و انعطاف دارند.

۶) پوشش سطح وتعمیر نمای ترموود استورا انسو:

پوششهای مختلف روی ترمووود انجام شده است. کارخانجات تولید پوشش میتوانند پیشنهاداتی را راجع به اینکه چه روکشی استفاده شود فراهم کنند. به علاوه انجمن ترمووود دستور داده است کهبی آر آی انگلیس پوششهای امتحانی را توسط سیستمهای به روز از چهار تولید کنندهاصلی اروپایی را اجرا کند. نتیجه این آزمایشات در ذیل می آید.

ساختار سطح ترمووود تغییر میکند که سبب ورود سخت تر رطوبت به آن در مقایسه با چوبهای صنوبر وکاج تیمار نشده می شود. به همین دلیل خیلی از شیوه های پوشش نمیتواتنند یه اسانیجذب سطح ترمووود شوند. با این حال ترمووود هنوز نسبت به دیگر مصالح ساختمانی مانند پلاستیک و فلزات قدرت جذب بالاتری دارد. چسبندگی پوشش هنوز در طولانی مدت خوب عمل میکند. ویژگیهای جابجایی کم از امتیازات اجرای پوشش دراز مدت بر روی چوبهای زیرسازییست. چون این چوبها کلا” دارای حرکات بیشتر و فشار بیشتر در سطح پوششی ان هستند.

نما کاری غالبا” بهعنوان زیر سازه چوبی نیمه پایدار توصیف میشود همانگونه که توسط EN927-1 تعریف میگردد. تولیدکنندگان توصیه میکنند که زیرسازه های نیمه پایدارحدود۴۰ تا ۶۰ میکرومتر از ضخامت غشاء خشک پوشش سطح را دریافت میکنند. در EN927-1 این ساختمان غشاء به نام ساختمان مدیوم توصیف میشود. به خاطر افزایش پایداری ابعادی ترمووود ممکنست که این محصول را به عنوان باثبات طبقه بندی کنند که عمر طولانی دارد.

توصیه های مربوط به پوشش و روکش در زیر می آیند:

پوششها مخصوصا” طراحی میشوند تا روی چوب استفاده گردند. این پوششها میتوانند پایه آبی و یا پایه روغنی و یا پایه حلال جامد در طبیعت باشند.

ترجیحا” همه پوششها باید در کارخانه انجام گیرد (یا در شرایط داخل سالن)، ولی در صورتیکه پوشش را در محیط بیرونی انجام میدهید، باید تنها در آب و هوای خشک اجرا شود و نه در شرایط سرمای زیاد و یا رطوبت بالا.

حد اقل اولین پوشش باید در سراسر کار قبل از اتصالات انجام گیرد.

برای ساختمان غشایی بالا، مفید تر است که از اسپری برای رنگ زدن استفاده شود:

با فرض اینکه ترمووود زیرسازی با ثباتی را فراهم کند همانطور که دربالا توضیح داده شد، مدت تعمیرات خیلی به طراحی نما، درجه در معرض آب و هوا بودن،و نوع پوشش استفاده شده بستگی دارد.

۷)حمل و انبارکردن:

۷-۱) محیط کارخانه :

ترمووود باید در جای خشک نگهداری شود اما به سیستم کنترل شرایط آب و هوایی نیازی ندارد. یک انبار با شرایط هوایی معتدل مناسب می باشد. پالت های ترمووود باید صاف و مسطح به همراه ساپورتهای کافی میان بسته ها انبار گردند تا از آسیب جلوگیری شود. این پالتها بایستی روی زمین نباشند.

قبل از استفاده و کاربرد چوب،چوب ترمو نیاز به سازگاری با رطوبت و شرایط آب و هوایی محل مصرف دارد. در نتیجه چند روز در شرایط مناسب انبار باید باقی بماند.

۷-۲) در موقع فروش :

وقتی که بسته های ترمووود توسطجرثقیل یا لیفتراک بلند میشوند، بازوها بایستی به حداکثر عرضشان تنظیم شده باشندتا اجازه توزیع بهتر وزن را بدهند. قبل از جابجایی بسته ها از بسته بودن طناب و ریسمان پیرامونشان اطمینان پیدا کنید تا از آسیب و خرد شدگی جلوگیری شود. ترمووودها بایدبا دقت پوشیده شوند و در یک انبار حفظ گردند.

۷-۳) انبار کردن در کارگاه ساختمان سازی :

همان مراقبتهای محیط کارخانه که در بالا ذکر شد باید صورت گیرد.

۸) توصیه های عمومی:

۸-۱) سلامتی و امنیت :

هیچ تفاوت اساسی در زمینه سلامتی و امنیت در رابطه با ترمووود و و چوبهای دیگر نیست. دو فرق نمایان بین این دو گروه عبارتند از بوی ماده و گرد و غبار آنها. ترمووود بوی شبیه به دود دارد که احتمالا” ناشی ازترکیبات شیمیایی به نام فورفورال هست. با وجودیکه این بو به راحتی به وسیله حس انسان قابل تشخیص است، و قویتر از بوی چوب تیمار نشده به نظر میرسد، آزمایشات نشان میدهند که همه ترکیبات ناپایدار ارگانیک ناشی از ترمووود (TVOC) اساسا” کمتر از چوبهای معمولیست.

هیچ ماده سمی یا مضری درترمووود یافت نشده است. با این حال چنانچه قطعات کوچک چوب به درون پوست برود، به مجرد این مورد همانند ماده معمولی، درش بیاورید. گرده های ترمووود نسبت به چوبهای نرم معمولی اندازه کوچکتری دارند. این ذرات قابل مقایسه با MDF (که چگالیش کمتر است) و گرد و خاک چوب سخت میباشد.

بنابر دلایلبالا بایستی در هنگام کار با ماشین آلات به سیستم خاکزدایی توجه خاص شود و از ماسک استفاده شود.

موقع چسب زدن و رنگ زدن ترمووود، همواره به جزییات و دستورالعملهای سلامتی و امنیتی کارخانه هایچسب و رنگ مراجعه کنید.

۸-۲) اتمام عمر مفید :

ترمووود یک محصول چوب طبیعیست که هیچ ماده شیمیایی به آن افزوده نشده است. زمانیکه چسب و رنگ نشده است، با ضایعات ترمووود میتوان به مانند ضایعات چوبهای تیمار نشده رفتار کرد.

ترمووود قابل اشتعال است و تقریبا” ۳۰% کمتر از چوبهای تیمار نشده انرژی تولید میکند. بخش غالب انرژی شامل مواد استخراجی است که طی روند تیمار حرارتی از چوب خارج شده اند.ترمووود با شعله کوچکتر میسوزد و بنابر دلایل گفته شده، کمتر گاز و دود تولیدمیکند. آتشگیری معمولا” بیشتر است به دلیل تعادل رطوبتی کم چوب (خشکی چوب).

هیچ تفاوتی میان ترکیبات دود ترمووود با ترکیبات دود چوب طبیعی نمیباشد. به شکل پوکه درآوردن ترمووود ممکن است و اگر ذراتش با خاک اره معمولی آمیخته گردد، به علت خشکی ونداشتن رزین، ذرات چوب نرم معمولی مورد احتیاج است تا اجازه دهد که پوکه ها به همپیوند بخورند. ترمووود میتواند به محل زباله ها ریخته شود، چون سمی نیست و جزء مواد خطرناک طبقه بندی نمیشود.

مجوز کیفیت و محیط زیست:

ترمووود استورانسو تحت سیستم کنترل کیفیت سختگیری تولید میشود. با لیسانس هلندی کومو، به کیفیت آن مجوز داده میشود. همینطور مشمول کنترل سیستم ایزو ۹۰۰۱ هم میباشد. ماده خام ترمووود استورانسو از منبع جنگلهای تایید شده PRFCمجوز دریافت کرده است.

۱۴ مهر

ویژگی های ترمووود

rahawood

ترمووود

برچسب ها: اجرای ترموود, اجرای ترمووود, انواع ترموود, ترموود, ترموود چیست, ترمووود, ترمووود چیست, تولید ترموود, تولید ترمووود, چوب ترمووود, قیمت ترمووود, نصب ترمووود نمای چوبی, نمای چوب ترمووود

no comments

ترمووود شرکت رهاچوب تولید شده از الوارهای مرغوب و با ترمووود با معیارهای فنی اصولی، الوارهای ترمو با کیفیت عالی و مطلوب را جهت مصارف داخلی و خارجی عرضه می نماید از ویژگی های عمده این محصول می توان به شرح زیر اشاره نمود:

ایمنی و سازگاری با محیط زیست :
هیچ ماده شیمیایی در فرآوری و تولید این چوب استفاده نشده. این محصول قابل تعویض و جایگزینی می باشد و همچنین می توان به راحتی مواد اضافه را سوزاند و یا دور ریخت. این محصول ایمن در دسترس کودکان است.

ظاهر زیبا :
در مراحل گرمایی تولید یک لایه بسیار زیبا و جذاب قهوه ای رنگ محکم و پایدار بر روی هر تکه چوب ایجاد می شود. حرارت بالاتر سبب تیرگی های بیشتری بر روی محصول می شود. این پروسه جهت پایداری در ظاهر محصول، عمر بیشتر و مقاومت بهتر در برابر عوامل محیطی صورت می گیرد و عدم انجام این پروسه باعث تغییر رنگ آن به خاکستری، کپک، non-toxic و پوسیدگی می شود.

پایداری ابعادی:
پروسه فرآوری حرارتی بصورت چشمگیری تمایل چوب به خش، پیچش، تورم و آب رفتگی در درجات رطوبتی متفاوت را کم می کند. تعادل رطوبتی چوب تا کمتر از ۴۰-۵۰% در مقایسه با موارد فرآوری نشده کاهش می یابد. چوبهای Storaenso در مواجهه با شرایط گوناگون رطوبتی محیط، پایداری بسیار بالایی دارند.

مقاومت در برابر فرسایش یا پوسیدگی:
فرآوری حرارتی چوب به شدت مقاومت آن را در برابر فرسودگی قارچی و پوسیدگی بالا می برد. این پروسه نه تنها تمام سطح آن را مورد پوشش و محافظت قرار می دهد بلکه باعث مقاومت آن در برابر موریانه و سوسک می شود.

مشخصات حرارتی:
آزمایشات نشان می دهد ضریب انتقال حرارتی چوب های فرآوری شده بسیار کمتر از چوب های فرآوری نشده است که سبب کارآیی این محصول می گردد.

از دیگر مشخصات ترمووود  به موارد زیر می توان اشاره نمود :
– مقاومت بالا و طولانی در برابر سایش و شرایط جوی مختلف
– نصب آسان و سریع
– قابلیت برش هلالی جهت محل های قوس دار
– شستشو و نگهداری آسان
– عایق حرارتی عالی
– وزن کم
– بدون تاثیر مخرب بر سلامت انسان
– بافت خالص و یکنواخت
– رنگ زیبا
– مقاوم در برابر پوسیدگی و حمله حشرات
– فاقد صمغ، خلوص و یکنواختی

توضیحات بیشتر:
– پس از تیمار حرارتی، درصد رطوبت چوب به %۶-۴ کاهش یافته و چوب دارای ویژگی به نام ( تعادل رطوبتی ) می گردد که در نتیجه جذب رطوبت و تبادل حرارت چوب و محیط اطراف در آن به شکل قابل توجهی کاهش می یابد که این امر تأثیر خاصی در ثبات ابعاد، کاهش ترک خوردگی و افزایش قابل ملاحظه خواص عایق بودن الوارها ایجاد می نماید. دوره نگهداری چوب عمل آوری نشده به طور عادی ۵ سال است در صورتی که ترموهای شرکت Storaenso حداقل ۳۵ سال عمر مفید دارند.
– ترمووود دارای رنگ قهوه ای زیبا در سراسر چوب است. ترمووود در دو رده مختلف ترمو تولید می کند. چوب در رده D که مناسبت بهتری برای مصارف خارجی دارد و دارای سایه رنگ تیره تری می باشد. چوب در رده S مناسب کاربرد داخلی است و سایه رنگ روشنتری دارد.
– به دلیل شکستن و تجزیه همی سلولزها ( زنجیره قندی ) در الوارهای ترموشده باکیفیت عالی، این محصولات منبع مغذی برای حشرات و قارچ های مولد پوسیدگی چوب نخواهند بود.
– هنگامی که الوارهای چوبی تحت عمل آوری ترموقرارمی گیرند، رزین ومواد مضر آن مانند فرمالدهیدها حذف می گردند و باکتری ها کشته می شوند و سبب تولید ماده ای خالص و استریل برای کاربردهای مختلف بیرونی و داخلی می گردند با ایجاد رنگی یکنواخت در سراسر الوار زیبایی خاصی به آن می بخشد.
– میزان موازنه رطوبتی به طور دائم کاهش می یابد، به عبارت دیگر رطوبت کافی برای کپک و پوسیدگی ندارد.

۱۴ مهر

ترمووود

rahawood

ترمووود

برچسب ها: اجرای ترمووود, انجام ترمووود, ترمووود, ترمووود چیست, ترمووود در نمای چوبی, فناوری ترمووود, فناوری تولید ترمووود, قیمت ترمووود, مزایا ترمووود, مزایای ترمووود, معایب ترمووود

no comments

ترمووود, ترموود
تاریخچه پیدایش ترمووود در صنعت چوب

چوب یکی از اولین موادی است که بطور طبیعی و فراوان در دسترس بشر قرار داشته است. از این رو تاریخ استفاده از آن به زمانهای خیلی دور می رسد . با آنکه انسان اولیه پناهگاه زندگی خود را از غارنشینی آغاز کرد ولی از چوب پیش از سایر مواد استفاده نمود.

در فنلاند، گونه­ های مورد مصرف ­تیمار حرارتی ( ترموود) ­شامل­ کاج (Pinus sylvestris) ، نوئل (Picea abies)، توس (Betula pendula) ، صنوبر (Populus tremula) هستند. به علاوه یک سری تجربیاتی نیز در مورد تیمار کاج رادیاتا (Pinus radiata) زبان گنجشک (Fraxinus excelsior) ،لاریکس ( (Larix sibirica ، توسکا (Alnus glutinosa) ، راش (Fagus silvatica) و اکالیپتوس بدست آمده است.

قرن‌ها است که ثابت گردیده است سوزاندن سطح چوب در آتش، آن را برای استفاده در فضای بیرونی مقاوم‌تر می‌کند. وایکینگ‌ها این روش را در سازه‌های بیرونی استفاده می‌کردند. اولین بار تیمار حرارتی چوب در دهه ۱۹۳۰ بطور علمی مورد مطالعه قرار گرفت. عمیق­ترین و جامع­ترین کار پژوهشی را انجمن ترمووود فنلاند (VTT) به اجرا درآورد. ترمووود با استفاده از روشی که توسط انجمن ترمووود فنلاند پدید آمده تولید می­گردد. فرایند تیمار حرارتی (ترمو) چوب یا ترموود در مقیاس صنعتی را انجمن ترمووود فنلاند با همکاری صنایع محصولات چوبی فنلاند بوجود آورده است و مجوز فرایند ترمووود به اعضای انجمن ترمووود فنلاند اعطاء شده است.

ترموود

این علامت اختصاری ثبت شده انجمن ترموود فنلاند و هم چنین نماد کنترل کیفیت برای انواع چوب های ترمو یا ترمووود یا ترموود می باشد.
فرآیند ترمووود (ترموود) چیست؟

به طور مختصر می توان گفت در فرآیند ترموود (ترموود) چوب را ضمن اینکه با بخار محافظت می­کنند تا ۱۸۰ الی ۲۱۵ درجه سانتی گراد حرارت می­دهند (چوب فراوری شده). بخار علاوه بر نقش حفاظتی، بر تغییرات شیمیایی حاصله بر چوب تاثیر می­گذارد. در نتیجه این روش (تیمار حرارتی یا همان ترمووود) محصولی به نام ترمو چوب (ترمووود) که بسیار سازگار با محیط زیست نیز مباشدحاصل میگردد(چوب فراوری شده). در فرآیند ترمو، رنگ چوب تیره شده و در شرایط متغییر رطوبتی متعادل تر از چوب معمولی می­گردد و خاصیت عایق حرارتی آن نیز افزایش می­یابد. هم چنین در تیمار حرارتی (ترموود) چوب در مقابل پوسیدگی مقاوم می­گردد و میزان تغییر ابعاد در آن به حداقل میرسد.
درباره فرآیند ترمو (ترمووود)

ترمووود, ترموود،چوب ترمو

در پروسه (تیمار) اصلاح حرارتی، چوب با حرارت۱۸۰ تا ۲۱۵ درجه سانتی گراد همراه با بخار آب و گردش هوا تا رسیدن مغز چوب به حرارت مورد نظر در کوره باقی می ماند.

فاز ۱: افزایش دما و خشک کردن در دمای بالا

در فرآیند ترمووود دمای چوب با استفاده از گرما و بخار آب با سرعت به حدود ۱۰۰ درجه سانتی گراد رسانده می­شود. سپس رفته رفته دما را تا۱۳۰ درجه سانتی گراد افزایش داده و از بخار آب برای جلوگیری از ترک برداشتن چوب در طول فرآیند بهره گیری می­شود. همچنین بخار آب مانع فعل و انفعالات شیمیایی درون چوب می­گردد. رطوبت داخل چوب در این مرحله به حدود صفر می­رسد.

فاز ۲: تغییرات حرارتی
در این مرحله دمای چوب تا حدود ۱۸۰الی ۲۱۵ درجه سانتی گراد افزایش می­یابد. میزان افزایش بستگی به نوع رده بندی ترمو داشته و بعد از رسیدن به دمای مورد نظر چند ساعت در این دما نگه داشته می­شود. بخار آب در این مرحله مانع از آتش گرفتن چوب می­گردد.

فاز ۳: رطوبت دهی
در این مرحله با روش باران استوایی و پاشیدن آب بر روی چوب­ها دمای آنها را کاهش داده و سبب رسیدن چوب به رطوبت مورد نظر و حصول به ویژگی تعادل رطوبتی می گردد، که نتیجه آن داشتن چوبی با رطوبتی معادل %۶-۴ می­باشد.

در فرآیند ترمو همچنین به جهت استفاده از حرارت بالا همی سلولزها (زنجیره های قندی) شکسته و تجزیه می­گردند، بنابراین محصول نهایی (چوب فراوری شده) کاملاً طبیعی و عاری از مواد شیمیایی است. همچنین به علت خروج مواد غذایی از چوب، تمایل حشرات چوب خوار به این نوع چوب­ها به شدت کاهش می­یابد.

رده بندی استاندارد تیمار ترمووود :
دو رده بندی استاندارد برای تیمار ترمووود (ترموود) موجود است : ترمو– اس و ترمو– دی.
ترمو – اس (Thermo-S )
S مخفف­کلمه Stability به معنای ثبات می باشد. در فرآیند ترمووود ثبات ابعاد به عنوان کلیدی­ترین خاصیّت محصولات درکاربردهای نهایی است.
ترمو – دی ( Thermo-D )
Dمخفف کلمه Durability به معنای دوام می باشد. درفرآیند ترمووود دوام طبیعی به عنوان کلیدی­ترین خاصیّت محصولات در کاربردهای نهایی است.
برخی از ویژگی های ترمووود یا چوب ترمو

دوام بالا و ثبات ابعاد
پس از تیمار حرارتی (فرآیند ترمو)، درصد رطوبت چوب به %۶-۴ کاهش یافته و چوب دارای ویژگی به نام ( تعادل رطوبتی ) می گردد که در نتیجه جذب رطوبت و تبادل حرارت چوب و محیط اطراف در آن به شکل قابل توجهی کاهش می­یابد که این امر تأثیر خاصی در ثبات ابعاد، کاهش ترک خوردگی و افزایش قابل ملاحظه خواص عایق بودن الوارهای چوب ترمو (ترمووود) ایجاد می نماید.

مقاوم در برابر پوسیدگی و حمله حشرات
به دلیل شکستن و تجزیه همی سلولزها ( زنجیره قندی ) در چوب ترمو شده باکیفیت عالی، این محصولات منبع مغذی برای حشرات و قارچ های مولد پوسیدگی چوب نخواهند بود.

فاقد صمغ، خلوص و یکنواختی
هنگامی که الوارهای چوبی تحت عمل آوری ترمو قرارمی گیرند، رزین ومواد مضر آن مانند فرمالدهیدها حذف می گردند، باکتری ها کشته می شوند و سبب تولید ماده ای خالص و استریل برای کاربردهای مختلف بیرونی و داخلی می گردند. با ایجاد رنگی یکنواخت در سراسر الوار چوب زیبایی خاصی به آن نیز می بخشد.

خواص کلیدی:

مقاومت بالا و طولانی در برابر سایش و شرایط جوی مختلف
نصب آسان و سریع
قابلیت نصب و جداسازی آسان و مکرر جهت نظافت یا انتقال به مکانی دیگر
قابلیت برش هلالی جهت محل های قوس دار
شستشو و نگهداری آسان

موارد استفاده:

نمای بیرونی ساختمان (نما چوب)
کفپوش فضای باز (Decking) و داخلی
انواع دکوراسیون داخلی
انواع مبلمان فضای باز
آلاچیق و پرگولا
سایه بان و لوور
بام باغ ( روف گاردن)
درب و پنجره و زیرسقف
سونا و استخر
دست انداز نرده
کف پله
گلدان
قرنیز
ترموود

منبع:rahawood

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3