توزيع هوا در استخرها

چيلر جذ بى گازسوز اصالت تهويه مطبوع فنى توزيع هوا در استخرها توزيع مناسب جريان هوا در سطح استخر يکي از مهم ترين عواملي است که در دستيابي به کيفيت قابل قبول هواي داخل نقش موثري را بر جاي خواهد گذاشت. تهويه فضاي داخل استخرهاي سرپوشيده به ويژه در مواردي که براي ضدعفوني کردن آب از کلر استفاده مي شود، اهميتي دو چندان دارد. توزيع هوا در فضاي استخر بايد طوري انجام شود که از ايجاد فضاي مرده جلوگيري شود.

چيلر جذ بى گازسوز اصالت تهويه مطبوع فنى توزيع هوا در استخرها توزيع مناسب جريان هوا در سطح استخر يکي از مهم ترين عواملي است که در دستيابي به کيفيت قابل قبول هواي داخل نقش موثري را بر جاي خواهد گذاشت. تهويه فضاي داخل استخرهاي سرپوشيده به ويژه در مواردي که براي ضدعفوني کردن آب از کلر استفاده مي شود، اهميتي دو چندان دارد. توزيع هوا در فضاي استخر بايد طوري انجام شود که از ايجاد فضاي مرده جلوگيري شود.

يکي از نکات کلي که به نوعي نقطه اشتراک تمامي ديدگاه هاي مختلف طراحي به شمار مي رود آن است که به منظور خارج کردن هواي گرم و مرطوب که معمولا بر روي سطح آب استخر قرار مي گيرد، جريان هواي رفت بايد رطوبت موجود در فضاي داخل استخر را دريافت و سپس از ناحيه سقف به خارج تخليه شود. البته استفاده از اين روش مستلزم دقت بسياري است. چراکه براي به حداقل رساندن سرعت تبخير آب استخر، الگوي جريان هوا در داخل استخر بايد به گونه اي باشد که جريان هوا بر روي سطح آب حداقل باشد.
● در برخي از استانداردها مانند استاندارد کميته المپيک ايالات متحده تصريح شده است که به منظور (USOC1) رقيق سازي غلظت آلاينده هاي سطح آب در محل تنفس شناگران، بخشي از جريان هواي ارسالي به استخر بايد از سطح کاسه استخر نيز عبور کند. البته انجمن ASHRAE سرعت جريان هوا بر روي سطح آب استخرها را به اندازه 0.05−0.15 محدود m/s (10−30fpm) کرده است و سرعت هاي بالاتر را به دليل افزايش نرخ تبخير آب استخر و کاهش شرايط آسايش شناگران مجاز نمي داند.
● يکي از مشکلات متداولي که در استخرهاي سرپوشيده با پنجره هاي بزرگ به وجود مي آيد، تقطير بخار آب موجود در هوا بر روي شيشه است. از آنجايي که پنجره ها در معرض تقطير بخار آب هستند، طراحي سيستم هاي توزيع هوا بايد با تمرکز بر اين بخش انجام گيرد. البته با استفاده از شيشه هاي دو جداره، سه جداره يا شيشه هاي مرغوبي که ضريب انتقال حرارت بسيار پاييني دارند مي توان اين مشکل را به ميزان زيادي کاهش داد. روش عملي براي از بين بردن بخار شيشه ها آن است که دماي سطح شيشه از دماي نقطه شبنم هواي داخل استخر بيشتر باشد. به همين منظور جهت جلوگيري از بروز اين مشکل بر روي پنجره ها و ديوارهاي استخر، جريان هواي گرم و خشک ارسالي به استخر بايد از طريق دريچه هاي کفي به موازات ديوارها هدايت شود.

طراحي کانال
● طراحي و ساخت شبکه کانال بايد بر مبناي آخرين استانداردهاي ASHRAE و SMACNA انجمن هاي 2 انجام گيرد. ملاحظاتي که بايد در هنگام طراحي کانال سيستم هاي تهويه مطبوع استخرها رعايت شود را مي توان در موارد زير خلاصه کرد:
● مواد توصيه شده براي کانال ها
شامل ورق هاي گالوانيزه استاندارد، آلومينيوم و مواد پليمري هستند. در اکثر موارد استفاده از ورق هاي گالوانيزه استاندارد امکان پذير است. براي کانال هايي که در زير کف اجرا مي شوند نيز بهتر است از کانال هاي غيرفلزي يا کانال هاي فلزي با روکش محافظ استفاده شود.
یکی از روشهای خوب و شناخته شده در کنترل آلایند ههای هوای داخلی، گردش بیشتر هوای خارجی در فضا است.براي جلوگيري از انتقال ارتعاشات سيستم به سازه ساختمان، در محل اتصال شبکه کانال به سيستم بايد از اتصالات انعطاف پذير استفاده شود. <ذق
تمامي دريچه ها و توزيع کننده هاي مقدار ،NC هوا بايد بر مبناي معيار 3 هوادهي مورد نياز و الگوي توزيع هواي مطلوب انجام گيرد. کليه مواد به کار رفته براي ساخت دريچه ها بايد مقاومت کافي در بخارات مواد شيميايي و فضاي مرطوب استخر را داشته باشد.

 مقدار هوادهي هر يک از دريچه هاي توزيع هوا تقريبا بايد به اندازه m3/hr 170 - (cfm 100 )در نظر گرفته شود.


براي هوابند کردن قسمت هاي مختلف کانال نبايد از درزگيرهاي فايبرگلاس استفاده شود. در مواردي که احتمال تقطير بخار آب در داخل کانال وجود دارد، عايق کاري بايد در قسمت خارجي کانال انجام گيرد.
مواد و تجهيزات جانبي مورد استفاده در شبکه کانال بايد مقاومت کافي در برابر مواد شيميايي موجود در هواي استخر را داشته باشند. ساختارفولادهاي ضد زنگ سري 400 به گونه اي است که در هواي مرطوب و در مجاورت بخارات کلر به سرعت دچار خوردگي مي شوند. فولادهاي ضد زنگ سري 316 با روکش گالوانيزه يا ورق هاي آلومينيوم مقاومت خوبي در برابر شرايط ياد شده دارند و براي جداره داخلي کانال مي توان از آن ها استفاده کرد. کانال هاي زير زميني به دليل دشواري تعويض کانال بايد از مواد فلزي تقويت شده با الياف شيشه يا مواد پليمري ساخته شوند.


براي به حداقل رساندن هزينه اوليه و افت فشار ايجاد شده در مسير هوا، محل نصب سيستم تهويه بايد تا حد امکان به فضاي داخل استخر نزديک باشد.
دريچه هاي توزيع هوا بايد از جنس آلومينيوم ساخته شوند. اين دريچه ها بايد بر اساس افت فشار استاتيک کم و پرتاب باد مناسب انتخاب شوند.
هواي رفت بايد مستقيما به سمت سطوح داخلي استخر مانند درها، ديوارها و شيشه ها هدايت شود که احتمال تقطير بخار آب بر روي آن ها بيشتر است. به منظور خارج کردن هواي آلوده ساکن که بر روي سطح آب استخر قرار مي گيرد، بخشي از هواي رفت ارسال شده به داخل محيط بايد بر روي سطح آب استخر هدايت شود. بدين ترتيب آلاينده هاي متصاعد شده از آب استخر به همراه هواي رفت از سطح استخر خارج و از طريق دريچه هاي برگشت تخليه مي شوند.


.

.
● محل قرارگيري دريچه هاي ورودي هواي برگشت بايد به گونه اي تعيين شود که امکان بازيابي هواي گرم و مرطوب و بازگرداندن آن به سيستم تهويه به منظور انجام عمل پاکسازي وجود داشته باشد. آرايش دريچه هاي ياد شده بايد به نحوي باشد که مانع از ايجاد فضاي مرده در داخل فضاي استخر شود و بازچرخاني هواي آلوده محتوي بخارات کلر در فضاي داخل استخر نيز به حداقل کاهش يابد.
● طبق استاندارد 52.1 ASHRAE راندمان فيلترهاي مورد استفاده در سيستم هاي تهويه استخرها بايد بين چهل وپنج تا شصت وپنج درصد باشد. انداز ه گیری اولیه واحدهای سرمایش تبخیری.
● طراحي سيستم هاي هوايي بايد به گونه اي صورت پذيرد که سروصداي 45−50NC ايجاد شده توسط آن ها بين باشد. هر چند که در ارزيابي اين مساله بايد تاثير انعکاس و جذب امواج صوتي توسط اجزاي مختلف ساختمان مانند ديوارها، کف، سقف و غيره نيز در نظرگرفته شود. در تصوير ( 38 ) يکي از روش هاي متداول طراحي کانال در استخرها نشان داده شده است. در اين روش، کانال رفت از زير کف عبور مي کند د ر حالي که برگشت هوا از ناحيه فوقاني نزديک به سقف انجام مي گيرد. بدين ترتيب تمام فضاي داخل استخر تحت پوشش قرار مي گيرد و احتمال ايجاد فضاي مرده به حداقل مي رسد. ضمن آن که الگوي جريان هوا در اين شيوه طراحي کانال به گونه اي خواهد بود که جريان هوا بر روي سطح آب استخر حداقل است.

● براي توزيع يکنواخت جريان هوا در سرتاسر سطح داخلي پنجره و جلوگيري از تقطير بخار آب در گوشه ها و لبه هاي زيرين پنجره، نيز بهتر است نسبت طول به عرض اين دريچه ها بيشتر باشد.

 در استخرهاي سرپوشيده به منظور جلوگيري از بروز مشکلاتي مانند لايه لايه شدن هوا، دريچه هواي برگشت بايد در بيشترين ارتفاع ممکن تعبيه شود. به طور ايده آل، دريچه ورودي کانال برگشت بايد به 3−4.5m (10−15ft) اندازه بالاتر از سطح استخر قرار گيرد.

قرارگيري اين دريچه در فضاي فوقاني استخر تضمين کننده ي آن خواهد بود که جريان هوا پيش از خروج از فضاي داخل، در سرتاسر آن گردش کرده باشد.

يکي ديگر از روش هاي متداول طراحي کانال، اجراي شبکه کانال در ناحيه سقف و دورتادور استخر است (تصوير 39 ). از اين روش معمولا در مواقعي استفاده مي شود که امکان اجراي کانال به صورت کفي وجود نداشته باشد. همان طور که مشاهده مي کنيد، در هر دو روش، جريان هوايي که مستقيما به سطح آب استخر دميده مي شود حداقل است.

 تمامي سطوح مرتبط با خارج مانند پنجره ها و تمامي بخش هايي از فضاي داخل که مستعد تقطير بخار آب هستند بايد در معرض جريان هواي رفت قرار داشته باشند. به عنوان يک قاعده سرانگشتي هواي رفت به ازاي هر متر مربع hr/3 m 55−73 از سطح پنجره بايد / به ازاي هر فوت مربع بين (cfm 3−5 ) در نظر گرفته شود.
 

 

پی نوشت:


1. US Olympic Committee
2. Sheet Metal and Air Conditioning
Contractors National Associations
3. Noise Criteria
 

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3