نمای ساختمان (Tvazhe)

با توجه به سبك بودن وزن اجرايي نماي كامپوزيت و همچنين قابليت شكل پذيري اين متريال و مقاومت بالا و قابليت تامين نظر طراح بدون محدوديت رنگ و سايز، امروزه اين نما در كنار كليه متريال هاي تركيبي در نماي ساختمان مورد استفاده قرار ميگيرد.

با توجه به سبك بودن وزن اجرايي نماي كامپوزيت و همچنين قابليت شكل پذيري اين متريال و مقاومت بالا و قابليت تامين نظر طراح بدون محدوديت رنگ و سايز، امروزه اين نما در كنار كليه متريال هاي تركيبي در نماي ساختمان مورد استفاده قرار ميگيرد.

نماي كامپوزيت(Tvazhe)  

با توجه به سبك بودن وزن اجرايي نماي كامپوزيت و همچنين قابليت شكل پذيري اين متريال و مقاومت بالا و قابليت تامين نظر طراح بدون محدوديت رنگ و سايز، امروزه اين نما در كنار كليه متريال هاي تركيبي در نماي ساختمان مورد استفاده قرار ميگيرد.

پس از تهيه و تاييد طرح سه بعدي نماي ساختمان وضعيت موجود ساختمان توسط تيم نقشه برداري برداشت و از بيلت نماي ساختمان با توجه به عوارض موجود ترسيم و پياده سازي ميگردد.در آتليه طراحي و معماري(Tvazhe) نقشه هاي فاز2 جهت انجام سه مرحله شامل 1- اجراي زير سازي و نصب ورق بر روي ساختمان2- برش و شيار ورق در كارخانه cnc شركت (Tvazhe) 3- طراحي و اجرا و نقشه هاي ورق جهت برش در كارخانهcnc  آماده و ارائه ميگردد.

همزمان با مرحله توليد ورق ها در كارخانه cnc ، عمليات اجرايي زير سازي فلزي بر اساس سيستم هاي نصب ورق كامپوزيت كه از قبل طراحي شده نيز در محل پروژه آغاز ميگردد.

سيستم هاي نصب نماي كامپوزيت با روش هاي مختلفي انجام ميپذيرد كه 3 نمونه از متداولترين آنها به صورت زير ميباشد:

سيستم فيكس آهن Iron fix system

سيستم فيكس آلومينيوم Aluminum fix system

سيستم هنگ Aluminum hang system

 

سيستم فيكس آهن:

Iron fix system

در اين سيستم جهت اجراي زيرسازي فلزي بر اساس طرح اجرايي آماده شده با توجه به نياز و محاسبات انجام شده وزن طرح اجرايي تهيه شده ، ابعاد پروفيل هاي فلزي در كمربندي ها و همچنين در سازه استراكچري فلزي زير محاسبه ميشود.

غالباً در شبكه زيرسازي نصب ورق هاي كامپوزيت از پروفيل هاي (40×40) آهني و در مدول بندي هاي با ابعاد كوچكتر ازپروفيل هاي (40×40) آهني استفاده ميگردد و در صورت بالا بودن وزن طراحي انجام شده ، ابعاد پروفيل كمربندي سازه كه نقش پيوند دهنده و انتقال دهنده  نيروي وزن نمايد به سازه اصلي ساختمان را دارا مي باشند ،بزرگتر طراحي مي گردد.

در اين سيستم ورق هاي كامپوزيت آلومينيومي مونتاژ شده ، توسط نبشي هاي آلومينيومي كه از قبل در كارگاه مونتاژ و به ورق ها متصل گرديده اند، بر روي استراكچر فلزي نصب و اجرا ميگردند.

 

 

 

سيستم فيكس آلومينيوم:

 Aluminum Fixing system

 

سيستم طراحي و اجرا ي فيكس آلومينيوم در اجراي نماي كامپوزيت آلومينيوم ،مشابه اجراي نماي كامپوزيت به روش فيكس آهن ميباشد، با اين تفاوت كه در اين سيستم اجرا ، به جاي استفاده  از پروفيل هاي زيرسازي عمودي فلزي از پروفيل هاي آلومينيومي استفاده مي گرددوهمچنين مشابه سيستم اجرايي هنگ، در خطوط افقي ، از پروفيل استفاده نميگردد و تنها با استفا ده از طراحي خاص ورق هاي كامپوزيت،ژوئن هاي افقي مورد نياز طرح،تامين ميگردد.

تنها عناصر فلزي  اجرا شده در اين سيستم، پروفيل هاي فلزي كمربندي ها ميباشد كه با توجه به وزن طرح محاسبه و در محل پوتر يا تيرهاي فلزي ساختمان و براكت هاي آهني كه اتصال بين پروفيل هاي عمودي آلومينيومي و كمربندي هاي فلزي ميباشند و توسط لاستيك هاي دي اكتيريكال از يكديگر جدا ميگردند، اجرا ميگردد.

ورق هاي كامپوزيت نيز با از استفاده نبشي هاي آلومينيومي كه از قبل در كارگاه مونتاژ داخل باكس ورق ها نصب گرديده اند. بر روي پروفيل آلومينيومي در محل خود نصب و اجرا ميگردند.

 

سيستم هنگ:                                                                         

Aluminum Hanging system 

                 

در سيستم اجرايي هنگ نماي كامپوزيت، با استفاده از پروفيلهاي آلومينيومي تحت عنوان ناوداني هاي ريلي آلومينيومي شبكه آلومينيومي در خطوط  axهاي عمودي در پروژه اجرا و سپس ورق كامپوزيت مونتاژ شده متناسب با طرح بر روي بولت هاي آلومينيومي كه از قبل در داخل ناوداني در محل خود نصب گرديده اند نصب ميشوند.

با توجه به اينكه محل بولت ورق هاي كامپوزيت نيز از قبل در كارخانه CNC توسط دستگاه هاي CNC برش خورده و مشخص شده اند، نصب در پروژه با سهولت كامل و با سرعت اجرايي بسيار بالا انجام ميپذيرد.

در سيستم هنگ نماي كامپوزيت آلومينيوم ، فقط خطوط عمودي آلومينيوم اجرا ميشوند و نيازي به اجراي پروفيل هاي افقي نبوده و ژوئن هاي مابين ورق توسط طراحي خاص ورق هاي كامپوزيت آلومينيوم تامين مي گردد.

 

نماي فريم لس(Tvazhe)    

امروزه يكي از متداولترين نماهاي مدرن ساختماني، طراحي و اجراي نماهاي شيشه اي با سيستم فريم لس ميباشد.

در اين سيستم، بعد از تهيه و اجراي ساخت توسط سيستم نقشه برداري برداشت و سپس به صورت 3 بعدي در محيط (AUTODESK AUTOCAD) پياده سازي  و ترسيم ميگردد.

نقشه هاي فاز2 به همراه كليه دتايل هاي اجرايي كار در قالب دفترچه   SHOP DRAWING  در آتليه طرح و معماري (Tvazhe)آماده و در اختيار پيمانكارنماي فريم لس قرارداد ميشود.

در اين نقشه ها ، مدول بندي و وزن شيشه و  فريم آلومينيومي فريم لس (Tvazhe) وارد بر ساختمان محاسبه و نوع پروفيل فلزي كه زيرسازي اصلي زيركار را تشكيل ميدهد محاسبه ميگردد.

 

غالباً ،  زيرسازي فلزي كه شبكه بندي اصلي نماي فريم لس (Tvazhe) را شامل ميشود از پروفيل هاي 40×40 بوده و در سازه هاي سنگين تر جهت تقويت سازه زيرسازي ، در كمربندي ها از پروفيل هايي با ابعاد و سايز بزرگتر استفاده ميگردد.

 

فريم هاي آلومينيومي  (Tvazhe)بر اساس مدول بندي طراحي و اجرا شده و به صورت فيكس يا بازشو اكسترود، و سپس با استفاده از دستگاه CNC برش و ساخته ميگردند.

شيشه در اين فريم ها به صورت يك يا دو  جداره بوده و غالباً از يك جهت يا دو جهت به صورت سكوريت اجرا ميشود.

با توجه به ظريف بودن خطوط بيروني فريم هاي آلومينيومي (Tvazhe)در اين نماها امكان ايجاد سطح به صورت يكنواخت وجود داشته،لذا اين موضوع اصلي ترين دليل انتخاب نام فريم لس در اين نماهاي شيشه اي بوده است.

 

نماي كرتين وال(Tvazhe) 

امروزه يكي از متداولترين سيستم هاي اجرايي نماهاي شيشه اي در دنيا ،نماي كرتين وال ميباشد.

سيستم كرتين وال يكي ديگر از سيستم هاي اجرايي نماي شيشه اي ميباشد كه با توجه به نوع استراكچر آن كه به صورت يكپارچه از آلومينيوم ساخته ميشود، خطوط افقي و عمودي بسيار قوي و زيبايي در نماي ساختمان ،خصوصاً در سطوح بزرگ را ايجاد مي نمايد.

سيستم كرتين وال (Tvazhe) نيز به دو نوع سيستم نصب تقسيم بندي ميگردد:

سيستم نصب نماي كرتين وال به صورت Full Frame Less

سيستم نصب نماي كرتين وال به صورت Face Cap

تفاوت اين دو سيستم در استفاده ازدرپوش هاي آلومينيومي مي باشد ، كه در سيستم هاي Face Cap با توجه به طراحي و نياز پروژه ميتوان از درپوش هاي تخت و يا درپوش هاي دوكي استفاده نمود.

 

در سيستم هاي نصب كرتين وال Full Frame Less هيچ كدام از درپوش ها از روي نما ديده نخواهد شد و شيشه ها در نزديكترين حالت ممكن پروفيل به يكديگر نصب و اجرا ميشوند.

 

هر دو سيستم علاوه بر زيبايي و فراهم نمودن امكان بصري سطح شيشه اي پيوسته جهت ناظر  و بيننده از ضريب انبساط و انقباض ، آب بندي و هوابندي بالايي برخوردار بوده و امروزه يكي از كاملترين سيستم هاي  اجرايي شيشه اي رايج در دنيا به حساب مي آيند.

با توجه به قابليت نماي شيشه اي كرتين وال ، در استفاده از شيشه هاي دو جداره  يا سه جداره كه با توجه به نياز پروژه از لمينت يا سكوريت يا هردو با هم ميتوان استفاده كرد، در هر دو سيستم ابتدا طرح 3 بعدي اوليه تهيه و پس از نقشه برداري ، پياده سازي  و تهيه نقشه هاي فاز2 شاپ دراوينگ ، مدول بندي ها انجام و ابعاد پروفيل هاي آلومينيومي محاسبه و جهت توليد واكسترود به كارخانه ارسال ميشوند.

با توجه به كنترل كليه مراحل ساخت نماي كرتين وال (Tvazhe)از طراحي تا اجرا و نصب توسط ابزار دقيق پروژه ساخت و اجراي نماي كرتين وال (Tvazhe)، و همچنين ساخت شيشه به صورت همزمان انجام ميگيرد، كه اين امر خود باعث كوتاه كردن زمان طراحي و اجراي نهايي پروژه ميگردد.

نماي لوورهاي آلومينيومي(Tvazhe)     

يكي از مباحثي كه در طراحي نظر  معماران  و سازندگان ساختمان را به خود جلب كرده است ، بحث اتلاف انرژي در ساختمان هاي مدرن كه از سطوح شيشه اي گسترده اي برخوردار مي باشند.

امروزه اين مهم توسط اجراي نماهاي لوور الومينيومي و شيدر آلومينيومي تامين گرديده و نورگيري و تهويه طبيعي پروژه ها در شرايط مناسبي امكان پذير گرديده است.

شيدرآلومينيومي در 3 نوع شيدردوكي، لوور آلومينيومي،مقطع مستطيلي و لووركامپوزيتي از جنس آلومينيوم كامپوزيت پانل ،طراحي و اجرا ميشود.

شيدردوكي آلومينيومي، كه با توجه به قابليت نصب در زواياي مختلف با استفاده از پايه هاي آلومينيومي و درپوش تعبيه شده و نگهدارنده،كمك بسيار شاياني در مبحث اتلاف انرژي در كنار زيبايي بخشيدن به نماي ساختمان نموده اند.

نوع دوم ، لوور آلومينيومي با مقطع مستطيلي بوده كه اين پروفيل هاي آلومينيومي با توجه به ساختار خاص قالب آن قابليت نصب و اجرا در طول هاي بلند بدون دستگاه هاي نگهدارنده و در زاويه هاي مختلف را دارا مي باشند.

نوع سوم، لوورهاي آلومينيومي از جنس ورق كامپوزيت بوده كه با توجه به قابليت شكل پذيري ورق هاي كامپوزيت در اشكال و طرح هاي مختلف قابل طراحي و اجرا در زمان هاي مختلف نيز مي باشند.

 

(Tvazhe) دكوراسيون داخلي

 

دكوراسيون داخلي ارتباط ميان معماري و طراحي داخلي است طراحي داخلي عهده كار هماهنگ سازي اجزا و عناصر ساختمان با توجه به نيازهاي انسان بر اساس سليقه ها و فرهنگ كاربران در فضاهاي داخلي است.
تخصص معماري داخلي ايجاد ارتباط انسان با فضاهاي عمومي و شخصي و در نهايت جهان پيرامون است به گونه اي كه حس تعلق و يكپارچگي را در فضاها بصورت معمارگونه بوجود مي آورد.
فضاهاي مسكوني نسبت به نوع كاربري آنها داراي استانداردهاي خاص خود از نظر رعايت ابعاد و اندازه ها ميباشند.
اتاق نشيمن ،پذيرايي، آشپزخانه،سرويس ها ، حمام ،اتاق خواب،انباري،راهروها و به صورت عمومي كليه فضاهاي داخلي ميبايستي بر اساس اصول و استاندارد و همچنين فرهنگ خاص هر منطقه و هماهنگي با فيزيولوژي انسان طراحي شوند.                                   

 بطور مثال در نظر داشتن فضاي كافي        

در محل آشپزخانه براي راحتي كار

و دسترسي به تجهيزات و استفاده از امكانات         

 

شركت  تیواژه با بكار گيري نيروي مجرب و متخصص در جهت ارائه بهترين طرح هاي ممكن در طراحي داخلي و دكوراسيون داخلي ، مطابق با سليقه مشتريان خود با تسلط بر روش هاي روان شناختي محيط و رنگ و نور در فضا ها اقدام به ارائه خدمات زير نموده است:

ـ طراحي داخلي و دكوراسيون داخلي ، interior Design .

ـ طراحي داخلي تجاري ، طراحي داخلي اداري ، طراحي داخلي مسكوني ، برج هاي مسكوني ، برج باغ ها ، باغ ويلا ، ويلاي مسكوني ، طراحي داخلي و دكوراسيون داخلي ، مغازه ها ، شاپينگ سنتر ، فروشگاهها و مراكز خريد .

ـ  طراحي داخلي و دكوراسيون داخلي فضاهاي ورزشي ، باشگاه هاي بدنسازي ، استخر شنا ، زمين بازي

ـ طراحي داخلي و طراحي دكوراسيون داخلي رستوران ، فست فود ، كافي شاپ و.....

ـ طراحي داخلي و طراحي فضاها و محوطه سازي ، (Land scape)، ويلا ، باغ و تراس .....

ـ طراحي داخلي و نور پردازي كليه فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان .

 

تیواژه با در نظر گرفتن اصول و مراحل طراحي و بر اساس نياز مشتريان محترم ، موفق به طراحي ده ها پروژه با اين موضوع شده است

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3