صنعت کاشی و سرامیک

صنعت کاشی و سرامیک، ازجمله صنایعی است که سهم بزرگی از صادرات غیرنفتی کشور ایران را به خود اختصاص داده است. این صنعت با توجه به نقش مهمی که در بالا رفتن سطح بهداشت جامعه داشته و همچنین به دلیل برخورداری از مزایایفراوان تولیدی رشد فراوانی را در گروه صنعت کانی های غیر فلزی به خود اختصاص داده است. اهمیت ارزیابی از یک سو و وجود مسائل و محدودیت ها درساختار فعلی ارزیابی از سوی دیگر منشأ اجرای پژوهش حاضر شد. به این منظور، این پژوهش با استفاده از روش تلفیقی دیمتل و تحلیل پوششی داده ها به بررسی کارایی ۳۴ شرکت کاشی و سرامیکشهرستانهای اردکانو میبد در سال ۴۳۴۳ میپردازد. در این پژوهش ابتدا با بهره گیری از روش هایی مانند مطالعه کتابها، مقالات، پایان نامه ها، جستجو در سایت های اینترنتی، تعداد ۲۴ شاخص مرتبط در ارزیابی عملکرد شرکتهای کاشی و سرامیک شناسایی شده است. سپس با نظرخواهی از خبرگان و انجام آزمونمیانگین و تکنیک دیمتل تعدادی از شاخصها حذف گردید که در نهایت ۵شاخص، نسبت هزینه دستمزد کارکنان به تعداد کارکنان

صنعت کاشی و سرامیک، ازجمله صنایعی است که سهم بزرگی از صادرات غیرنفتی کشور ایران را به خود اختصاص داده است. این صنعت با توجه به نقش مهمی که در بالا رفتن سطح بهداشت جامعه داشته و همچنین به دلیل برخورداری از مزایایفراوان تولیدی رشد فراوانی را در گروه صنعت کانی های غیر فلزی به خود اختصاص داده است. اهمیت ارزیابی از یک سو و وجود مسائل و محدودیت ها درساختار فعلی ارزیابی از سوی دیگر منشأ اجرای پژوهش حاضر شد. به این منظور، این پژوهش با استفاده از روش تلفیقی دیمتل و تحلیل پوششی داده ها به بررسی کارایی ۳۴ شرکت کاشی و سرامیکشهرستانهای اردکانو میبد در سال ۴۳۴۳ میپردازد. در این پژوهش ابتدا با بهره گیری از روش هایی مانند مطالعه کتابها، مقالات، پایان نامه ها، جستجو در سایت های اینترنتی، تعداد ۲۴ شاخص مرتبط در ارزیابی عملکرد شرکتهای کاشی و سرامیک شناسایی شده است. سپس با نظرخواهی از خبرگان و انجام آزمونمیانگین و تکنیک دیمتل تعدادی از شاخصها حذف گردید که در نهایت ۵شاخص، نسبت هزینه دستمزد کارکنان به تعداد کارکنان

صنعت کاشی و سرامیک

صنعت کاشی و سرامیک، ازجمله صنایعی است که سهم بزرگی از صادرات غیرنفتی کشور ایران را به خود اختصاص داده است. این صنعت با توجه به نقش مهمی که در بالا رفتن سطح بهداشت جامعه داشته و همچنین به دلیل برخورداری از مزایایفراوان تولیدی رشد فراوانی را در گروه صنعت کانی های غیر فلزی به خود اختصاص داده است. اهمیت ارزیابی از یک سو و وجود مسائل و محدودیت ها درساختار فعلی ارزیابی از سوی دیگر منشأ اجرای پژوهش حاضر شد. به این منظور، این پژوهش با استفاده از روش تلفیقی دیمتل و تحلیل پوششی داده ها به بررسی کارایی ۳۴ شرکت کاشی و سرامیکشهرستانهای اردکانو میبد در سال ۴۳۴۳ میپردازد. در این پژوهش ابتدا با بهره گیری از روش هایی مانند مطالعه کتابها، مقالات، پایان نامه ها، جستجو در سایت های اینترنتی، تعداد ۲۴ شاخص مرتبط در ارزیابی عملکرد شرکتهای کاشی و سرامیک شناسایی شده است. سپس با نظرخواهی از خبرگان و انجام آزمونمیانگین و تکنیک دیمتل تعدادی از شاخصها حذف گردید که در نهایت ۵شاخص، نسبت هزینه دستمزد کارکنان به تعداد کارکنان، کل هزینه های عملیاتی، هزینه انرژی (آب، برق، گازوئیل، نفت و بنزین)، فضای سالن تولید، ظرفیت ماشین آلات به عنوان شاخص نهایی ورودی و دو شاخص  مترمربع کاشی و سرامیکتولید شده و فروش خالص به عنوان شاخص نهایی خروجی، جهت ورودی ها و خروجی های تحلیلپوششی داده ها تعیین شدند. مدل تحلیل پوششی داده ها ابزاری قدرتمند مدیریتی به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده است. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها آن شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که از ۳۴ شرکت کاشی و سرامیک تحت بررسی تعداد ۲ شرکت ایفا سرام اردکان و ستاره میبد کارا می باشند

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3